Home  ›  People  ›  Staff

Staff

OfficeStaff Member
Administrative OfficeDan Fang, Min Hu, Zhuo Li,
Fei Luo, Huiqun Zhang, Youquan Zheng
Education Management OfficeTao Qi, Xiaoyan Qi, Hongli Xiang,
Han Xu, Jingyi Zhang
Party Committee OfficeYan Yang
Service GroupDawei Bai, Gang Sun