About EE
Administration
Officers of the Department

Chairman:Yu WANG

Vice Chairman:  Beixing DENG,  Yuan SHEN,  Ji WU

Academic Degree Committee

Chairman: Huazhong Yang

Vice Chairman:  Ji Wu, Baoyong Chi

Members: Yidong Huang, Qingmin Liao, Leibo Liu, Changzheng Sun, Shengjin Wang,

Zhaocheng Wang, Fan Yang, Jian Yuan, Xudong Zhang,

Xiaoping Zheng, Shidong Zhou.

Academic Affairs Committee

Director: Zhibiao Hao

Members: Hongwei Chen, Yuantao Gu, Yidong Huang, Jianhua Lu, Mingquan Lu,

Jian Song, Nan Sun, Shengjin Wang, Yu Wang, Ji Wu, Fan Yang, Huazhong Yang.