About EE
Administration
Officers of the Department

Chair: Yu WANG

Vice Chair: Beixing DENG,  Yuan SHEN,  Ji WU

Academic Degree Committee

Director: Huazhong Yang

Vice Director: Ji Wu, Baoyong Chi

Members: Yidong Huang, Qingmin Liao, Leibo Liu, Changzheng Sun, Shengjin Wang, Zhaocheng Wang, Fan Yang, Jian Yuan, Xudong Zhang,Xiaoping Zheng, Shidong Zhou.

Academic Affairs Committee

Director: Zhibiao Hao

Members: Hongwei Chen, Yuantao Gu, Yidong Huang, Jianhua Lu, Mingquan Lu,Jian Song, Nan Sun, Shengjin Wang, Yu Wang, Ji Wu, Fan Yang, Huazhong Yang.