People
Office Staff Member
Administrative Office Dan Fang, Min Hu, Zhuo Li, Fei Luo, Huiqun Zhang, Youquan Zheng
Academic Affair Office Tao Qi, Xiaoyan Qi, Hongli Xiang, Han Xu, Jingyi Zhang
Party Committee Office Yan Yang
Service Group Dawei Bai, Gang Sun