ENGLISH

成果展示-2015-光电-肖雪迪

姓名:

肖雪迪

导师:

周炳琨

联系方式:

xxd15@mails.tsinghua.edu.cn

所属专业:

电子科学与技术

研究成果题目:

基于微波光子学的分布式相参孔径成像雷达研究

研究成果简介:

发表论文

[1] Xuedi Xiao, Shangyuan Li, Boyu Chen, Xiao Yang, Dexin Wu, Xiaoxiao Xue, Xiaoping Zheng*, Bingkun Zhou. “A Microwave Photonics-based Inverse Synthetic Aperture Radar System,” OSA CLEO 2017, JW2A.144.

[2] Xuedi Xiao, Shangyuan Li, Zhengyang Xie, Shaowen Peng, Dexin Wu, Xiaoxiao Xue, Xiaoping Zheng*, and Bingkun Zhou. “Photonic Harmonic Up-converter Based on a Self-oscillating Optical Frequency Comb using a DP-DPMZM,” Optics Communications. 413(2018): 48-53 (2018).

[3] Xuedi Xiao, Shangyuan Li, Shaowen Peng, Dexin Wu, Xiaoxiao Xue, Xiaoping Zheng*, and Bingkun Zhou. “Photonics-based wideband distributed coherent radar system.” Optics Express. 26(26): 33783-33796 (2018).

[4] 李尚远,肖雪迪,郑小平,“基于微波光子学的分布式相参孔径雷达,”雷达学报. 8(2): 178-188 (2019).

[5] Xuedi Xiao, Shangyuan Li, Xiaoxiao Xue, Luhang Xing, Shaowen Peng, Xiaoping Zheng, and Bingkun Zhou, "Photonics-Assisted Broadband Distributed Coherent Aperture Radar for High-Precision Imaging of Dim-Small Targets," IEEE Photonics Journal. 11(5), 5502709, 1-9 (2019).

在申专利

郑小平,肖雪迪,李尚远,吴德鑫,薛晓晓,“一种宽带正交线性调频波光生成系统及方法,申请号:2018105055206

获奖情况

[1] 2019年1月,清华大学学生实验室建设贡献三等奖

[2] 2018年12月,清华大学电子工程系第20届博士生论坛口头报告三等奖

成果视频链接:

http://

分享到: